Splošni pogoji poslovanja

Mizarstvo Rožič, Matjaž Rožič s.p. 

Podljubelj 253, 4290 Tržič

Slovenija

Matična številka: 5415516000

Davčna številka: SI67173349

Zavezanec za DDV: DA/NE

Telefonska številka: 041 603 292

E- poštni naslov: info@sanke-rozic.si

Poslovni register, registrska številka in datum vpisa:

 

O podjetju:

Mizarstvo Rožič, Matjaž Rožič s.p. se ukvarja s spletno prodajo sank in dodatkov za sanke. 

Splošni del

 1.     Splošni pogoji poslovanja

1.1.            Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Mizarstvo Rožič, Matjaž Rožič s.p. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.

1.2.            Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.

1.3.            Uporaba pojmov:

          Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

          Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

          Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.

          Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

          Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

1.4.            Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

1.5.            Družba obvešča stranko  preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

1.6.            Delovni čas Družbe je od 8:30 do 16:30.

 

 1.     Uporaba splošnih pogojev poslovanja

2.1.            Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.

2.2.            Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.

2.3.            Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

2.4.            Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://sanke-rozic.si/splosni-pogoji-poslovanja/Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.

2.5.            Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.

2.6.            Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

 

 1.     Spremembe splošnih pogojev poslovanja

3.1.            Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

3.2.            Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://sanke-rozic.si/splosni-pogoji-poslovanja in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

3.3.            Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

3.4.            V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.

3.5.            V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

3.6.            Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

 

 1.     Splošne določbe

4.1.            Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).

4.2.            Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe [URL povezava do spletnega naslova].

4.3.            Družbo zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.  

4.4.            Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

          

 1.     Cene

5.1.            Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

5.2.            Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

5.3.            V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.

 

 1.     Plačilne metode

6.1.            Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

          Gotovinsko plačilo ali plačilo s kreditnimi karticami ob dostavi s strani partnerja DPD

          Gotovinsko plačilo ob osebnem prevzemu

          Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe

          Plačilo s plačilnimi kreditnimi karticami (MasterCard, Visa, Visa Electron, …)

6.2.            Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

 

 1. Izstavljanje računov

7.1.            Po uspešni oddaji in potrditvi naročila družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev po pošti, hkrati z naročenimi izdelki oziroma ga preda stranki neposredno v primeru osebnega prevzema. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo.

7.2.            Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevani.

 

 1.     Lastništvo

8.1.            Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

 

 1.   Poslovna skrivnost

9.1.            Pogodbe, sklenjene med Družbo in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Družba posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Družbe ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna.

 

 1. Omejitev odgovornosti

10.1.        Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

10.2.        Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

10.3.        Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

10.4.        Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.

10.5.        Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. 

 

 1. Obravnava pritožb in reševanje sporov

11.1.        Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.

11.2.        Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

11.3.        Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

11.4.        Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@sanke-rozic.si

11.5.        Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

 

 1. Odstop Družbe od pogodbe

12.1.        V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

12.2.        Prav tako ima Družba pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

12.3.        Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

 

 1. Mnenja, ocene in priporočila

13.1.        Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo.

 

 

 1. Postopek oddaje naročila

15.1.        V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom.

15.2.        Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice (zgornji desni kot na začetni spletni strani) dostopi do dodanih izdelkov oziroma storitev ter s klikom na gumb “x” (“odstrani” odstrani izbrani izdelek oziroma storitev. Če želi uporabnik dodati nove izdelke ali storitve v košarico, to stori z umikom iz košarice in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.

15.3.        Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki in storitvami sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico. 

15.4.        Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.

15.5.        V primeru, da je uporabnik imetnik promocijske kode ali kupona Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila.

15.6.        Uporabnik lahko navede, da želi prevzeti predmet naročila na poslovnem naslovu Družbe, lahko pa izbere dostavo s strani dostavne službe DPD.

15.7.        Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom. Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Zaključi nakup”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.

15.8.        Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Družbe, stranka pa lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: info@sanke-rozic.si

15.9.        Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.

15.10.    Registrirani uporabnik  (zaenkrat registracija in ta stroritev ni možna) lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli.

15.11.    V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko Družba kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.

15.12.    Postopek oddaje naročila se za pravne osebe razlikuje zgolj v obvezni navedbi imena pravne osebe in številke za DDV.

 

 1. Dobavni pogoji

16.1.        Za naročila (znotraj ozemlja Republike Slovenije) je strošek transportnega pakiranja in dostave vključen v končno ceno naročila. V primeru prevzema predmeta naročila na sedežu podjetja stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.

16.2.        V primeru plačila po povzetju pri dostavi naročila s DPD, Stranka plača tudi provizijo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Znesek provizije za znesek naročila do 98,00 EUR znaša 1,05 EUR, za zneske naročila nad 98,00 EUR do 501,00 EUR znaša provizija 1,07% vrednosti naročila, pri znesku naročila nad 501,00 EUR pa znaša provizija 5,36 EUR.

16.3.        Dostava je mogoča samo na območju Slovenije. / Družba poleg Slovenije dostavlja tudi v naslednje države:_________________. Za naročila iz drugih držav EU so poštni dostavni stroški sledeči:

 

 do X €nad X €
Belgija
Bolgarija
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovaška
Španija
Švedska
Združeno kraljestvo
Združene države Amerike, Kanada
Avstrija
Nemčija  

 

16.4.        Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na delovnik do 11 ure bo  ure, bo odposlano še isti ali naslednji dan, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode gotovinskega plačila ob dostavi ali plačilna kartica. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku.

16.5.        V primeru naročila virtualnega izdelka v elektronski obliki bo tak izdelek poslan v nekaj urah po prejetju plačila. Tovrstni izdelki bodo poslani na e-naslov, ki je bil naveden ob izvedbi naročila.

16.6.        V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

16.7.        Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva.

16.8.        V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

16.9.        Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

 

 1. Prevzem blaga

17.1.        Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Družbe

17.2.        V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

 

 1. Kuponi in promocijske kode

18.1.        Kupon Družbe ima naravo darilne kartice v obliki promocijske kode. Vsak kupon je označen z edinstveno promocijsko kodo, Družba kot izdajateljica kupona pa je dolžna slednjega sprejeti kot plačilno sredstvo v okviru svoje spletne trgovine.

18.2.        Kupon je vnovčljiv v roku 6 mesecev po datumu njegove izdaje, razen v primerih, ko je na kuponu izrecno naveden drugačen rok vnovčljivosti. Kupon je vnovčljiv samo v celoti, vrednost naročila pa mora biti višja ali enaka vrednosti kupona. V primeru, da je vrednost naročila višja od vrednosti kupona, mora uporabnik doplačati razliko do polne vrednosti naročila.

18.3.        Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča.

18.4.        Uporaba kupona je mogoča v postopku oddaje naročila na spletni strani. Po izpolnitvi ostalih pogojev za oddaje naročila lahko uporabnik v polju za kupone navede edinstveno večmestno številko ali kodo kupona ter potrdi s klikom na gumb “Uporabi kodo”. Vrednost kupona sistem avtomatično odšteje od vrednosti naročila, ki ga uporabnik želi oddati.

18.5.        V okviru posameznega postopka oddaje naročila je mogoče uporabiti več kuponov in največ eno promocijsko kodo.

18.6.        Promocijska koda Družbe omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (manjša darila ob nakupu, popusti, ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih Družbe in na drugih medijskih nosilcih.

18.7.        Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.

18.8.        Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju za promocijske kode v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

18.9.        V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

 

 1. Pravice in obveznosti potrošnikov – Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

19.1.        Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

19.2.        Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@sanke-rozic.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe, oziroma s pomočjo obrazca v prilogi k tem splošnim pogojem poslovanja. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

19.3.        V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov Družbe (Mizarstvo Rožič, Matjaž Rožič s.p., Podljubelj 137, 4290 Tržič. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

19.4.        Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži.

19.5.        Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

19.6.        Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

19.7.        Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

19.8.        Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

19.9.        V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen kupon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel kupon ob oddaji naročila.

19.10.    V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.

 

 1. Odgovornost za stvarne in pravne napake

20.1.        Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

20.2.        Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov.  

 

 

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 1.9.2020 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe Mizarstvo Rožič, Matjaž Rožič s.p.

 

 

IZJAVA POTROŠNIKA O ODSTOPU OD POGODBE SKLENJENE NA DALJAVO

 

Mizarstvo Rožič, Matjaž Rožič s.p.

Podljubelj 137, 4290 Tržič

Matična številka: 5415516000

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe, sklenjene na daljavo, za nakup blaga (ustrezno obkroži oz. dopolni):

 1. a) specifikacija blaga: ______________________________________________________________________________
 2. b) ki izhaja iz priloženega dokumenta (račun, prevzemnica)

 

na podlagi naročila z dne ______________ v skupnem znesku __________________; blago sem prejel/a dne _______________.

 

Ime in priimek potrošnika/potrošnice _______________________________________________________________________

Naslov potrošnika/potrošnice:__________________________________________________

Telefonska številka, e-naslov potrošnika/potrošnice (neobvezno): ______________________________

 

Kupnino v višini ________________ EUR, ki sem vam jo plačal/a dne_______________, mi prosim vrnite na moj transakcijski račun št.:_________________________________, odprt pri banki __________________________.

 

V _________________, dne ___________________

 

Podpis potrošnika (samo, če se obrazec oddaja v fizični obliki)

______________________________